Programy realizowane ze środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI

ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.

DOFINANSOWANIE:
1 403 628zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
1 403 628zł

DOFINANSOWANIE
DPS ul. Czarna Droga 48
311 400,00 zł

DATA ZAWARCIA UMOWY
26.09.2023r.


Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

DOFINANSOWANIE

75 902 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

75 902 zł


W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 na 2021 rok zaplanowana jest dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 312 645 zł na dofinansowanie miejsc dla mieszkańców przyjętych przed 01 stycznia 2004 roku.


Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 informuje o przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowych środkach finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie go przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej
do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez  jednostkę.

Kwota przyznanego dofinansowania: 85 370 zł

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 informuje o przyznanych w 2021 r. na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.22.2021 środkach finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 41.812 zł na wzmocnienie zabezpieczenia domu pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

Całkowity koszt realizacji zadania: 52.269 zł

Skip to content