RODO – kluzula

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w tej informacji znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej („Dom”) z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Czarna Droga 48, 33-101 Tarnów.
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: m.kita@umt.tarnow.pl

Informuje, że Dom przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Domu Pomocy Społecznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

W związku z przetwarzaniem przez Dom Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Domu.

W związku z przetwarzaniem przez Dom Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)m a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Dom Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Domu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Dom przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Domowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Domem pisząc na adres: dps.2@umt.tarnow.pl lub z powołanym przez niego inspektorem ochrony danych poczty elektronicznej pisząc na adres: m.kita@umt.tarnow.pl.
Informuję ponadto, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dom przez okres realizacji celów w zakresie, których Dom te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedni nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skip to content