Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu: www.dps.itarnow.pl.

∙ Data publikacji strony internetowej  2010.01.01.

∙ Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021.03.12 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 01.09.2017 r   lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.
 • Brak opisów pod zdjęciami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.12
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi: 2024.03.27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków związanych z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z w/w strony internetowej  odpowiada: Mariusz Kita 

 e-mail: m.kita@umt.tarnow.pl  , tel: 146330215

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48

 • Budynek posiada windę komunikacyjną  przystosowaną do osób niepełnosprawnych.
 • Wjazd do budynku dostosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( podjazdy dla osób niepełnosprawnych ).
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów.
 • Do budynku i pomieszczeń wewnątrz można wejść z psem asystującym.
 • Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udziela pracownik Domu.
 • Na korytarzach wszystkich kondygnacji zamontowane są wzdłuż ścian uchwyty dla osób niepełnosprawnych.
 • W łazienkach i toaletach zamontowane są uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz system przyzywowy.
 • Zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: oznaczenie dróg ewakuacyjnych, pomoc personelu DPS, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty i zdjęcia na stronie internetowej DPS  dbając o to aby każdy mógł z tych treści skorzystać:

 • zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę                 możliwości w jak najprostszy sposób
 • czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia , itp.
 • aplikacje mobilne – brak

Strona internetowa Domu posiada w górnym lewym rogu opcje dostępności pozwalające na dostosowanie preferencji dostępności dla odwiedzających , są to:

 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie.
 • Możliwość pomniejszania liter na stronie.
 • Możliwość wyświetlania strony w szarości, wszystkie treści, zdjęcia logotypy wyświetlane są w kolorach czarno-białych.
 • Wysoki  kontrast umożliwia wyświetlania strony w maksymalnym kontraście poprawiającym widoczność dla osób słabowidzących.
 • Negatyw
 • Jasne tło powoduje wyświetlanie strony z maksymalnie jasnym tłem.
 • Podkreślone linki powodują dodatkowe oznaczenie aktywnych odnośników.
 • Czytelna czcionka powoduje zwiększenie czcionki dla osób słabowidzących.
 • Reset powoduje powrót do ustawień standardowych strony.

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48

jest w dalszym ciągu udoskonalana  pod względem dostępności cyfrowej. Błędy zgłaszane przez  użytkowników są  poprawiane.

Skip to content